Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Jak często należy usuwać osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni?

Jak często należy usuwać osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni?

Usuwanie osadów z oczyszczalni przydomowych nie jest takie proste do określenia. Niekiedy mówi się, że należy to zrobić raz na sześć miesięcy, innym razem raz na rok, jednak nie zawsze jest to prawdą. To jak często będzie trzeba zamówić wóz asenizacyjny jest uzależnione od wielu czynników. Jakie są istotne czynniki, wpływające na tempo gromadzenia się osadów w oczyszczalni przydomowej zostanie przedstawione w tym artykule.

Jednakże, zanim zostaną omówione czynniki, warto na początku wyjaśnić czym jest osad oraz dlaczego powstaje w procesie oczyszczania ścieków.

Osad nadmierny oraz inne produkty biologicznego oczyszczania ścieków

Bez względu na model i rodzaj posiadanej oczyszczalni przydomowej, w każdej zachodzą podobne procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Pierwszy etap polega na wstępnym podczyszczeniu mechanicznym. W osadniku gnilnym w przypadku oczyszczalni drenażowej lub w osadniku wstępnym biologicznej oczyszczalni następuje opadanie cząstek stałych (sedymentacja), natomiast na powierzchni ścieków tworzy się kożuch lekkich i tłustych zanieczyszczeń (flotacja). W ten sposób dochodzi do wydzielania frakcji zanieczyszczeń nierozkładalnych: piasku, tworzyw sztucznych oraz wielu innych zanieczyszczeń stałych, które nie mogą być rozłożone w wyniku aktywności bakterii. Zatem, wszystko to, co znajduje się na dnie zbiornika, będzie musiało zostać usunięte, aby zachować optymalną pojemność zbiornika i nie doprowadzić do uszkodzenia pracy instalacji oczyszczającej.

Podczyszczone ścieki przedostają się do drenażu rozsączającego (oczyszczalnia drenażowa) lub do reaktora biologicznego (oczyszczalni biologiczna), gdzie następuje właściwy proces oczyszczania ścieków. Przy wykorzystaniu bakterii tlenowych dochodzi do redukcji materii organicznej na proste związki chemiczne i wodę. Bakterie przez cały czas namnażają się, tworząc tzw. osad nadmierny. Okresowo trzeba usuwać nadmiar kolonii bakterii, tak, aby zrobić miejsce dla nowych mikroorganizmów oraz ścieków.

Wyżej opisany proces dotyczy oczyszczalni biologicznych. W przypadku oczyszczalni drenażowych nie występuję reaktor biologiczny, wówczas oczyszczanie tlenowe zachodzi w drenażu, który nie musi być stale podczyszczany.

W jaki sposób budowa oczyszczalni wpływa na ilość osadu?

Uważa się, że biologiczne oczyszczalnie z osadem czynnym muszą być częściej oczyszczanie aniżeli oczyszczalnie ze złożem biologicznym. W przypadku pierwszym kolonie bakteryjne unoszą się swobodnie w reaktorze i stopniowo tworzą zwartą masę w całej objętości zbiornika. Z kolei przy drugim przypadku, kolonie bakterii rozwijają się na specjalnych kształtkach z tworzywa sztucznego lub na zanurzonych w ściekach, obracających się dyskach. Złoże biologiczne jest prościej oczyszczać i monitorować rozrost błony biologicznej. Jednakże wszystko uzależnione jest od modelu oczyszczalni oraz składu ścieków.

W niektórych modelach osad nadmierny przepompowuje się do osadnika wstępnego. W ten sposób reaktor biologiczny przygotowany jest cały czas do działania i ma całkowitą pojemność, a osad pozostaje wtedy w osadniku wstępnym.

Trochę inaczej dzieje się w oczyszczalniach drenażowych. Nie wykorzystuje się osadu czynnego orz ruchomego złoża biologicznego. Błona biologiczna rozrasta się powoli i stopniowo w drenażu na poletku rozsączającym, bez ingerencji użytkownika. Jednak zanieczyszczenia trzeba usuwać, które pojawiają się na dnie osadnika gnilnego. W trakcie eksploatacji oczyszczalni gromadzi się go coraz to więcej, prowadząc do zmniejszenia pojemności zbiornika. W związku z tym, niezbędne jest badanie ilości osadu oraz systematyczne usuwanie jego objętości.

Szybkość pojawiania się osadu w oczyszczalniach drenażowych i biologicznych uzależnione w dużej mierze jest od budowy samej instalacji, a także od ilości i składy ścieków bytowych.

Czy można obniżyć ilość osady w przydomowej oczyszczalni ścieków

Ilość osadu uzależniona jest między innymi od tego, co wrzucamy do toalety albo spłukujemy w zlewie kuchennym. Wówczas osad gromadzi się w pierwszej komorze oczyszczalni biologicznej lub w osadniku gnilnym oczyszczalni typu drenażowej. Nie zaleca się wrzucanie wszelkich drobnych opakowań do celów higienicznych, ponieważ powoduje to szybsze zapełnianie oczyszczalni. Dobrym sposobem jest zastosowanie w kuchni młynka do mielenia odpadów. Zasada działania tego urządzenia polega na tym, że sporo zanieczyszczeń stałych zostaje zmielone i w tej postaci przenika do zbiornika.

Wszelkie nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia oraz niemożliwe do zutylizowania powodują zwiększone koszty użytkowania oczyszczalni. Niekiedy są mniejsze w przypadku oczyszczalni biologicznej, ponieważ wszelkie powstałe szkody są łatwiejsze do usunięcia. Z kolei, u oczyszczalni drenażowych może dojść do zatkania drenaży, co spowoduje zamianę oczyszczalni ścieków w rozsączalnik groźnych dla środowiska fekaliów. Duży udział podczas zatykania drenażu mają zanieczyszczenia tłuste, głównie pochodzące z kuchni, jak i oleje czy smary techniczne. Nawiasem mówiąc, tego typu zanieczyszczenia nie wolno przepuszczać do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jak prawidłowo wybrać osad nadmierny?

Osad nadmierny należy usuwać zgodnie z podanymi instrukcjami obsługi przez producenta przydomowej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na konieczność odłączenia zasilania i zatrzymania wszelkich elementów.

Większa część oczyszczalni, z wyjątkiem kilku modeli oczyszczalni drenażowych, ma zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych. Są one względnie lekkie i po opróżnieniu mogą być narażone na wypieranie przez wody gruntowe. W takim razie, po usunięciu osadu zbiornik należy uzupełnić wodą, aby odpowiednio dociążyć zbiornik oczyszczalni.

Osad z oczyszczalni głównie odbierany jest przez firmy asenizacyjne i dostarczany do komunalnej oczyszczalni ścieków. Jednakże ostatnimi czasy dużym zainteresowaniem cieszy stę utylizacja we własnym zakresie. Polega to na tym, że jeśli oczyszczalnia jest odpowiednio eksploatowana, nie są dodawane żadne substancje toksyczne ani tworzywa sztuczne to wówczas osad nadmierny można kompostować. Uzyskuje się wtedy dodatkowy nawóz pod uprawy.

Podsumowując, o ilości osadu w przydomowej oczyszczalni ścieków decyduje przede wszystkim rodzaj instalacji, intensywność użytkowania, a także skład nieczystości. Przy odpowiednio prowadzonej eksploatacji nie będzie trzeba usuwać osadu częściej, jak dwa razy do roku.

Comments are closed.