Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

“Obowiązek” badania ścieków w przydomowych oczyszczalniach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powstał obowiązek, jaki ma być spełniany przez posiadaczy oczyszczalni, polegający na badaniu jakości oczyszczonych ścieków, jakie pochodzą z oczyszczalni przydomowych.
W ten sposób nowe regulacje prawne podwyższają wytyczne dotyczące wprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do gruntu lub do wód substancji szkodliwych. Odnosząc się do Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), który został stworzony w celu zidentyfikowania realnych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, a także aby zrealizować zadania zapisane w Traktacie Akcesyjnym, na obszarach aglomeracji ścieki pochodzące z przydomowych oczyszczalni muszą mieć takie same parametry jak oczyszczone ścieki w oczyszczalniach komunalnych dla równorzędnej liczby mieszkańców RLM przedstawionej dla danej wielkości aglomeracji. Aglomeracje dzielone są na grupy w zależności od znaczenia inwestycji oraz przeznaczonych środków. KPOŚK obecnie obejmuje więcej terenów podmiejskich, gdzie następuje gwałtowny rozwój zabudowy jednorodzinnej.
Art. 141 ustawy Prawo Ochrony Środowiska mówi, że:

1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
Dodatkowo, przydomowe biologicznie oczyszczalnie ścieków prawnie nie należą do urządzeń znacząco oddziałujących na środowisko. Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo wodne właściciel bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego może wprowadzać ścieki do wód lub do ziemi w ilości nie przekraczającej 5 m3 pochodzące jedynie z własnego gospodarstwa domowego. Zatem obowiązek wykonywania określonych badań jakości ścieków dotyczy instalacji, dla których jest wydane pozwolenie wodnoprawne.
Należy podkreślić, że odwołując się do obecnych norm prawnych na właścicielach przydomowych oczyszczalni ścieków nie można wymuszać obowiązku pobierania i wykonywania analiz oczyszczonych ścieków. Jest to możliwe jedynie w przypadku wydanego pozwolenia wodnoprawnego dla danej instalacji oraz jeśli woda jest użytkowana w inny sposób niż w ramach tzw. korzystania zwykłego.
Analizą pobranych próbek pod względem jakości stopnia oczyszczania ścieków zajmuje się laboratorium notyfikowane, które prowadzi badania na zgodność z obowiązującymi wytycznymi. Oczyszczalnia przydomowa jest urządzeniem typowy, seryjnym i powtarzalnym, w związku z tym, po wykonaniu analiz w laboratorium notyfikowanym, poziom oczyszczalnych ścieków, przy prawidłowo zamontowanej i eksploatowanej oczyszczalni, musi być zgodny z dopuszczalnymi normami ustalonymi w Rozporządzeniu. Jednakże ważne jest również zamontowanie urządzenia spełniającego normy dla danej aglomeracji. Fakt ten jest uznany za zgodny w przypadku okazania deklaracji zgodności CE urządzenia wraz z obowiązującymi zapisami prawnymi.

 

 

Comments are closed.