Jaką oczyszczalnię wybrać? Porady

Poznań, Gniezno, Bydgoszcz, Konin, Toruń

Opinie porady czyli jak zabrać się do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? pytania i odpowiedzi odnośnie ceny doboru i budowy.

Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba określić.

Ilość stałych mieszkańców ( bez gości weekendowych).
Rodzaj gruntu, – czyli określenie chłonności gruntu ceny będą inne na gruncie piaszczystym i na gliniastym,
Wody gruntowe – czyli określenie poziomu wód gruntowych, możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku np. ciek wodny, studnia chłonna, drenaż.
Miejsce posadowienia – konieczność zapewnienia dojazdu wozu asenizacyjnego (konserwacja min. raz w roku) a zarazem zachowania wymaganych odległości według prawa budowlanego.
wymogi prawne odległości i rozmieszczenie oczyszczalni na działce

Jaką wybrać oczyszczalnię?

 

Jest to zawsze stosunek ceny do jakości. Wybierając tanią oczyszczalnie przydomową np. drenażową czy pakietową musimy się liczyć że powierzchnia zabudowy czyli miejsce wyłączone z ruchu i sadzenia drzew to około od 80m2 do 120m2, to spory obszar, poza tym technologia fermentacji beztlenowej może dokuczać nam nieprzyjemnym zapachem szczególnie w ciepłe dni, konserwacja takiej oczyszczalni to dodawanie biopreparatu raz w miesiącu, płukanie nitek drenażu i kosza filtracyjnego dwa razy w roku, oczywiście są domostwa które tego nie robią wtedy oczyszczalnia funkcjonuje około 8 lat i wystarczy raz tego nie zrobić aby system się zamulił. Wysiłek włożony w konserwację powinna rekompensować nam cena zakupu oczyszczalni. W przypadku oczyszczalni z krótkim drenażem typu indran oraz oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym i złożem biologicznym cena produktów jest wyższa natomiast powierzchnia zabudowy to koło 15 m2, brak przykrych zapachów, oczyszczony ściek jest bezbarwny a trwałość urządzenia to ponad 20, lat to wszystko powinno rekompensować wydane pieniądze na początku inwestycji. Oferta Primeko zawiera produkty i tanie i drogie jako firma z wieloletnim doświadczeniem stawiamy na rzetelność i terminowość w wykonywanych przez nas usługach. Wybór oczyszczalni po przemyśleniu pozostawiam Państwu.

 

Gdy wybraliśmy już oczyszczalnie ekologiczne – zgłoszenie budowy

Oczyszczalnie przydomowe o przepustowości do 7,5 m3/dobę czyli do 50 osób (RLM), nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Należy tylko miesiąc przed przystąpieniem do realizacji dokonać zgłoszenia w przynależnym Starostwie Powiatowym. Wymagane dokumenty to: mapka sytuacyjna z wrysowanym i opisanym urządzeniem, druk zgłoszeniowy, akt własności nieruchomości oraz dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków. Brak sprzeciwu urzędu w terminie 30 dni upoważnia nas do rozpoczęcia budowy w przeciągu dwóch lat.

Wytyczne przy montażu i projektowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, które ułatwią nam pracę i zaoszczędzą pieniądze.

Przy budowie wylot instalacji kanalizacyjnej należy umieścić po tej stronie budynku gdzie planowane jest posadowienie oczyszczalni wystarczy rura O 110
Wylot rury kanalizacyjnej umieścić na poziomie 30cm a 40 cm pod planowanym poziomem terenu, nie należy obawiać się zamarzania gdyż ścieki nie ulegną zatrzymaniu w prawidłowo położonej kanalizacji (2% spadku) a procesy gnilne które zachodzą w zbiorniku dodatkowo podgrzeją rurę.
Wyprowadzić pion wentylacyjny (odpowietrzenie) na dach średnicą minimum O110

Wymagania Prawne – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni o przepustowości dobowej do 7,5m3. Pozwoleniem na budowę są objęte oczyszczalnie ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 co odpowiada to ok. 50-ciu użytkownikom. W pierwszym przypadku należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1. W Starostwie Powiatowym należy sprawdzić, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów.
Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie PRIMEKO. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
3. Przygotować dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (np. akt własności).
4. Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni.
5. Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
6. Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.

Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, to wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy należy złożyć:

 

1. Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej,
2. Operat wodno-prawny.

W przypadku, gdy oczyszczalnia przydomowa ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

1. Uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

 

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

1. Wykonać badania geotechniczne gruntu,
2. Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

Ponadto w razie większego zużycia wody:

1. Powyżej 5m3 na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.
2. Powyżej 7,5m3 na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.

Dobór oczyszczalni a wymogi prawne.

 

Przy podejmowaniu decyzji o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków często zachodzi konieczność uwzględnienia obecności innych budynków i budowli w otoczeniu działki, na której ma być posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego przed wybraniem modelu urządzenia należy sprawdzić, jakie obiekty znajdują się w pobliżu planowanej inwestycji, gdyż niejednokrotnie determinują one typ oraz miejsce posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków. Aktem prawnym, określającym wszystkie odległości, które należy zachować przy budowie oczyszczalni, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami.

 

Z punktu widzenia inwestora ważne jest ustalenie, w jakim rodzaju zabudowy znajduje się nieruchomość. Jeśli w „zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej”, to „odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych”, tj. „pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić, co najmniej:

 

– od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
– od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m”,
– od magazynów produktów spożywczych – 15 m.

 

Jeżeli nieruchomość znajduje się w zwartej zabudowie, to dwa pierwsze wymiary powinny zostać zwiększone odpowiednio do 15 m i 7,5 m, aczkolwiek jest to przypadek w praktyce bardzo rzadko spotykany, ponieważ zabudowa zwarta (centra miast) w większości przypadków jest skanalizowana.

 

Paragraf 37 ww. aktu prawnego zezwala na to, by „przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogły być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. ” Montowanie osadnika blisko domu ma istotne znaczenie, ponieważ przykanalik, powinien być przedłużeniem poziomu kanalizacyjnego wewnątrz budynku i przebiegać bez załamań. Usprawnia to spływ ścieku, wentylację oraz ogranicza straty ciepła.

 

Na terenach wiejskich bardzo często znajdują się studnie dostarczające wodę do spożycia dla ludzi. Strefa ochronna dla tego rodzaju urządzeń powinna wynosić 30 m „do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód” oraz 15 m od osadnika gnilnego.

Do warunków lokalnych danej nieruchomości należy zaliczyć także rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych. Oba czynniki mają wpływ na wybór modelu oczyszczalni i zakres robót instalatorskich. Ocena warunków wodno-gruntowych powinna opierać się na wynikach badań geologicznych, tj. na pobraniu próbek z miejsca, w którym wstępnie zaplanowano umiejscowienie oczyszczalni. Ocena geologiczna gleby zawiera miąższność poszczególnych warstw z ich składem geologicznym, rzędną występowania wód gruntowych oraz porę roku, w jakiej przeprowadzono badania. Wysokość zwierciadła wody gruntowej ma istotny wpływ na rodzaj odbiornika ścieku oczyszczonego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska możemy oddać ścieki w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, „jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”. Jeżeli nieruchomość nie spełnia tego wymogu, a nie ma możliwości oddania ścieków do cieku naturalnego, to można zastosować przepompownię ścieków oczyszczonych. Jej zadaniem jest przetransportowanie ścieków na specjalnie utworzony nasyp tak, aby zachować wymaganą odległość 1,5 m

 

Wymogi prawne – odległości kompendium

 

osadnika gnilnego:

– do granicy posesji 2 m,
– do domu mieszkalnego brak odległości,
– do studni 15 m,
– do gazociągu, wodociągu 1,5 m,
– do kabli elektrycznych 0,8 m ,

 

od drenażu rozsączającego:

– do granicy posesji 2 m,
– do domu mieszkalnego 3 m,
– do studni 30 m,
– do wód gruntowych 1,5 m,
– do gazociągu, wodociągu 1,5 m,
– do kabli elektrycznych 0,8 m,
– do drzew i krzewów 3 m,

Przydatne adresy celem zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
Wielkopolska

Przydatne adresy i linki celem zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8

542824651

www.aleksandrow.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

87-300 Brodnica, ul. Kamionka 18

564950800

www.brodnica.com.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

85-066 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

525840948

www.powiat.bydgoski.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1

566772410

www.powiat-chelmno.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25

566835380

www.golub-dobrzyn.com.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Miłomłyńska 1

564514400

www.powiatgrudziadzki.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Roosvelta 36/38

523592100

www.inowroclaw.powiat.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Lipnie

87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10 B

542872039

www.lipnowski.powiat.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Mogilno

88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

523180304

www.powiat.mogilno.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Nakło

89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54

523866633

www.powiat-nakielski.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 17

542852287

www.radziejow.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Warszawska 38

542802432

 

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie,ul. Kościuszki 11

523881300

www.powiat-sepolno.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Szubinie

89-200 Szubin,ul. Kcyńska 12 A

523842543

www.powiat-sepolno.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Świeciu

86-100 Świecie, Gen. Józefa Hallera 9

523332136

 

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6

566628888

www.powiattorunski.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Tucholi

89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7

525590700

www.powiat.tuchola.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44

566882451

www.wabrzezno.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28

542315680

www.powiat.wloclawski.pl

Kujawsko-pomorskie

Starostwo Powiatowe w Żninie

88-400 Żnin, ul. Potockiego 1

523031100

www.znin.pl

Kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

64–800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1

672827261

www.powiat-chodzieski.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

64–700 Czarnków, ul. Rybaki 3

672530160

www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

62–200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

614240706

www.powiat-gniezno.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 154

655752513

www.powiat.gostyn.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

62–065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1B

614452500

www.pgw.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

63-200 Jarocin Niepodległości 10-12

627472920

www.powiat-jarocinski.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

62–800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5

625014220

www.powiat.kalisz.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Kępnie

63–600 Kępno, ul. Kościuszki 5

627828900

www.kepno.com.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Kole

62–600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23

632617835

www.starostwokolskie.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Koninie

62–510 Konin, Al. 1 Maja 9

632403200

www.powiat.konin.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Kościanie

64–100 Kościan, ul. Gostyńska 38

655121785

www.powiatkoscian.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

63–700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

627254256

www.powiat-krotoszyn.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Lesznie

64–100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 b

655296800

www.powiat-leszczynski.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

64–400 Międzychód, ul. ul. 17 Stycznia 143

957488700

www.powiat-miedzychodzki.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

64–300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

614426700

 

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich

64–600 Oborniki Wielkopolskie, ul. 11 Listopada 2a

612973122

 

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

63–400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wlkp. 16

627378400

www.powiat-ostrowski.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

63–500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31

627320040

www.powiatostrzeszowski.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Pile

64–920 Piła, al. Niepodległości 33/35

672109301

www.powiat.pila.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Pleszewie

63–300 Pleszew, Poznańska 79

627429652

 

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18

618410500

www.powiat.poznan.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

63–900 Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

655454212

powiatrawicki.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Słupcy

62-400 Słupca, ul. Poznańska 20

632758600

www.powiat-slupca.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Szamotułach

64–500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4

612928700

www.powiat-szamotuly.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Śremie

63–100 Śrem, ul. Mickiewicza 17

612837001

www.powiat-srem.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej

63–000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5

612858051

 

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Trzciance

64-980 Trzcianka, 27 Stycznia 42

672530160

www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Turku

62–700 Turek, ul. Kaliska 59

632896200

www.powiat.turek.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

62–100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15

672680500

www.wagrowiec.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5

683842700

www.powiatwolsztyn.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Wrześni

62-300 Września, ul. Chopina 10

616404444

www.wrzesnia.powiat.pl

Wielkopolskie

Starostwo Powiatowe w Złotowie

77–400 Złotów, Al. Piasta 32

672635945

www.zlotow-powiat.pl

Wielkopolskie

Kontakt